Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 86 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4 5 6 7 8 9  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
71
Jin Pai Bai Feng Wan
Bak Foong Pills
72
Jin Pai Bai Feng Wan
Bak Foong Pills
73
Yin Xing Ye Pian
Ginkgo Leaf
74
Yin Qiao San
Powder of Lonicera and Forsythia
75
Yin Qiao Jie Du Pian
Tablet of Lonicera and Forsythia
76
Chu Tan Shun Qi Zhi Ke Wan
Anti Cough Pills
77
Chen Li Xiao Su He
78
Yun Nan Bai Yao
79
Ling Zhi Bao Zi Jing Hua
Lucid Ganoderma Spores
80
Qu Feng Huo Luo Wan
Tendon Cosy

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library