Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 47 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4 5  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
41
Chen Li Xiao Su He
42
Ling Zhi Bao Zi Jing Hua
Lucid Ganoderma Spores
43
Qu Feng Huo Luo Wan
Tendon Cosy
44
Lu Wei Ba Wan
Deer's Tail Pills
45
Huang Shi Gan Mao Ke Sou Wan
Flu Fighter
46
Huang Xiang Hua Ru Yi You
U-I Oil
47
Huang Xiang Hua Huo Luo Gao
Wong Cheung Wah Medicated Balm

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library