Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 86 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4 5 6 7 8 9  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
31
He Xing Bai Hua You
White Flower Medicine Oil
32
Gu Ben Yao Jiu
Wine for Strengthening Defensive Qi
33
Tian Ma Du Zhong
Gastrodia and Eucommiae
34
Ru Yi Zhen Bao Wan
Wishful Jumble Tablet
35
Han Ke Chen Pi Gao
36
Shao Lin Si Feng Shi Die Da Gao
37
Qiang Li Tian Qi Shu Jin Huo Luo Gao
Strong Notogeinseng Woo Lok Gao
38
Fu Wei Xie Li Dan
Dysentery Powder
39
Jiu Ji Fu Wei Tong Mai Wan Ying You
40
Zhi Tuo Jie Bai Wan

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library