Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 47 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4 5  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
21
Qiang Li Tian Qi Shu Jin Huo Luo Gao
Strong Notogeinseng Woo Lok Gao
22
Fu Wei Xie Li Dan
Dysentery Powder
23
Jiu Ji Fu Wei Tong Mai Wan Ying You
24
Liang Cha
Wong Lo Kat Instant Herbal Tea
25
Liang Cha
Wong Lo Kat Instant Herbal Tea
26
Shi Re Du Tong Wan
She Re Tu Tong Wan
27
Ji Sheng Tang
Chai Sen Tomg Medical Woodlocke Oil
28
Re Ke Chuan Bei Gao
29
Zhu Po Qi Li San
30
Shen Kui Wan

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library