Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 86 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4 5 6 7 8 9  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
11
Bao Ying Dan
Bo Ying Compound
12
Bao Xin An You
13
Bao Xin An Gao
14
Bao Ji Wan
Po Chai Pills
15
Bao Wei Dan
Bou Wai Dan
16
Jian Shen Wang
17
Er Ke San
Yee For Powder
18
Er Tong Qing Fei
19
Liu wei Di Huang Wan
Bolus of Six Drugs Including Rehmannia
20
Liu Wei Di Huang Wan
Bolus of Six Drugs Including Rehmannia

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library