Specimen

Keyword:    Sort by:      ~ total " 39 " record(s) ~    高級檢索

[首页]  [上一页]  1 2 3 4  [下一页]  [尾页] 

編號
ID
 
中文名稱
Chinese Name
國語拼音
Pin Yin
英文名稱
English Name
藥材拉丁名
Pharmaceutical Name
縮圖
Thumbnails
21
Qing Gong Shou Tao Wan
22
Pian Zai Huang
23
Niu Huang Qing Xin Wan
Bezoar Sedative Bolus
24
Niu Huang Jie Du Pian
25
Gou Pi Gao
Dogskin Plaster
26
Dai Mao Fen
Tortoise Shell Powder
27
Qu Ban Zeng Bai
28
Hua Qi Shen Cha
Ginseng Root Tea
29
Hua Qi Shen Cha
Ginseng Tea
30
Huo Xiang Zheng Qi Ruan Jiao Nang
Powder of Agastachis for Restoring Health

Select All Records | Browse Selected Records | Download Selected Records | List All Records | Library
Recommended Browsing Environment:
Best viewed in JavaScript enabled Internet Explorer 6.X, 1024 X 768, with Chinese UTF-8 display.

(c) HKBU Library